Velkommen til Sykkylven kulturskule

Sykkylven kulturskule er ein kommunal kunstskule med musikk, dans, teater og visuell kunst.

Skulen vart oppretta i 1978 og  har i dag 13 lærarar og omlag 250 elevar.  Størsteparten av undervisninga er på Sykkylven kulturhus.

Skulen gir også tilbodet «Blås i skulen» til alle  3.klassingane i grunnskulen.

Du kan søke plass gjennom heile skuleåret, og vi set deg på venteliste til det dukkar opp ein ledig elevplass.

» Gå til søknadsskjema

Sykkylven kulturskule vil vere eit ressurs- og kompetansesenter som fremjer skaparglede gjennom kunst og kultur. Kulturskulen skal gi opplæring av høg fagleg og pedagogisk kvalitet til alle born og unge som ynskjer det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskulen opererer i nært samarbeid med lokalt kulturliv, og er ein sentral del av den samanhengande utdanningslinja som kan kvalifisere elevar med særleg interesse og motivasjon til opptak i høgare kunstfagleg utdanning. Opplæringa skal gi barn og unge danning, fremje respekt for andre kulturar, bevisstgjere eigen identitet, bli kritisk reflekterande og utvikle eigen livskompetanse.

Våre tilbod

Nyheiter

Du kan søke elevplass gjennom heile året.

26. mai 2020

Vi tek inn elevar frå ventelista etter kvart som det vert ledige elevplassar.

» Les meir

Fleire nyheiter

Design og nettløsning: Doghouse